OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ŠPORCL ARTS Agency s.r.o.,
provozovatele internetového obchodu www.eshop.sporclarts.com

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost ŠPORCL ARTS Agency s.r.o. (dále jen „ŠPORCL ARTS“) je společnost s ručením omezeným se sídlem Praha - Holešovice, U smaltovny 1210/2, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, spisová značka 196908 C, IČ 24247201.

 2. ŠPORCL ARTS jako hudební agentura zastupující umělce pořádá samostatné koncerty a spolupracuje s dalšími subjekty, které koncerty organizují (dále jen „Partnery"). ŠPORCL ARTS v rámci vlastních aktivit nebo jako spolupracující subjekt zastupující Partnery provozuje portál www.eshop.sporclarts.com.

 3. ŠPORCL ARTS stanovuje tyto obchodní podmínky mezi společností ŠPORCL ARTS v jejím zastoupení s Partnery a třetími osobami, vyplývající z prodeje vstupenek, dárkových poukazů, reklamních předmětů a hudebních nosičů prostřednictvím internetového obchodu nebo jiné prodejní sítě a veškeré s tímto související vztahy.

 4. Nákupem zákazník souhlasí s obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby vstupenky, dárkového poukazu, reklamního předmětu nebo hudebního nosiče.

Vymezení pojmů

 1. „Zákazník” je subjekt, který se společností ŠPORCL ARTS uzavřel kupní smlouvu zakoupením vstupenky, dárkového poukazu, reklamního předmětu nebo hudebního nosiče přímo v kanceláři ŠPORCL ARTS, kanceláři partnerů, ve smluvních pokladnách nebo prostřednictvím internetu na portálu www.eshop.sporclarts.com. Zákazník může být buď registrovaný, pokud se zaregistruje, nebo může mít účet zákazníka, pokud registraci neprovede a zadá pouze základní údaje potřebné pro zakoupení zboží.

 2. „Partner“ je subjekt, který se společností ŠPORCL ARTS uzavřel smlouvu o spolupráci na organizaci koncertů, vzdělávacích aktivit nebo akcí propagovaných společností ŠPORCL ARTS Agency s.r.o.

 3. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná a zakoupená v kancelářích, pokladnách nebo před konáním koncertu.

 4. „eVstupenka” (Ticket) je vstupenka vybavená QR nebo čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění nebo uložení v mobilním zařízení.

 5. „Akce“ je aktivita, pořádaná ŠPORCL ARTS nebo partnerem. Je jí myšlen koncert, vystoupení, veřejná hudební dílna nebo podobná aktivita, na kterou je možné zakoupit eVstupenku prostřednictvím portálu www.eshop.sporclarts.com.

 6. „Kulturním zážitkem" je účast na výukové aktivitě partnera v délce 1 – 3 týdnů, na kterou je možné zakoupit poukaz prostřednictvím portálu www.eshop.sporclarts.com. Výtěžek z prodeje kulturních zážitků slouží ke krytí nákladů výukových aktivit partnerů.

 7. „Reklamním předmětem“ může být užitkové nebo propagační zboží (například tričko, pult na noty, desky na noty, hrneček, taška s potiskem) vybavené logem ŠPORCL ARTS, sponzorů nebo partnerů. Reklamní předmět je po zaplacení odeslán Zákazníkovi pomocí vybrané dopravy. Výtěžek z prodeje reklamního předmětu slouží k zajištění provozu ŠPORCL ARTS nebo výukových aktivit partnerů.

 8. „Hudebním nosičem“ se rozumí CD, DVD, LP nebo nahrávka na jiném nosiči pořízená umělcem zastupovaným ŠPORCL ARTS nebo partnerem.

Zakoupení Vstupenky a eVstupenky

 1. Zákazník může zakoupit Běžnou vstupenku na Akci v kanceláři ŠPORCL ARTS nebo partnerů, ve smluvních pokladnách nebo v pokladně před koncertem (po předchozí rezervaci), zaplatit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem před konáním akce.

 2. Zákazník může eVstupenku zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem Akce. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku v pokladně před konáním Akce.

 3. Při koupi zlevněné eVstupenky (studentská, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

 4. Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více Akcí. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci více vstupenek. Maximální počet vstupenek je 50 kusů. Zakoupení většího počtu vstupenek je podmíněno registrací kupujícího.

 5. Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

 6. Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané Akce, po zadání případného slevového kódu je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

Zakoupení Kulturního zážitku

 1. Zákazník si může zakoupit Kulturní zážitek na portálu. Zakoupený kulturní zážitek je totožný jako při zakoupení na stránkách partnerů.

 2. Cena zážitku na portálu www.eshop.sporclarts.com může být odlišná než cena na stránkách Partnerů. V tom případě musí být cena s Partnery předem stanovena.

 3. Po zakoupení Zážitku bude Zákazník přesměrován na stránky partnerů a požádán o doplnění informací, potřebných k zajištění spokojenosti zákazníka při využití zakoupeného Zážitku.

 4. Při zakoupení Zážitku po uzavírce přihlášek na stránkách partnerů, a tedy nemožnost jeho využití v aktuálním kalendářním roce bude zážitek platný v ceně nákupu pro další rok a případná změna ceny nebude požadována.

Zakoupení Hudebního nosiče nebo Reklamního předmětu

 1. Hudební nosiče jsou propagací umělců zastupovaných ŠPORCL ARTS. Uvedením hudebních nosičů v e-shopu dávají Umělci souhlas s jejich prodejem.

 2. Výtěžek z prodeje hudebních nosičů slouží k podpoře zastupovaných umělců.

 3. Reklamní předměty jsou propagací ŠPORCL ARTS, zastupovaných Umělců, spolupracujících Partnerů případně sponzorů a donátorů ŠPORCL ARTS nebo Partnerů.

 4. Zakoupením Reklamního předmětu Zákazník podporuje činnost ŠPORCL ARTS nebo Partnerů.

 5. Výtěžek z prodeje Reklamních předmětů je zpravidla použit na neziskové cíle ŠPORCL ARTS nebo Partnerů, zejména pro vyhledávání a podporu talentů.

 6. Při zakoupení hudebního nosiče nebo reklamního předmětu bude Zboží dodáno do 14 pracovních dní. V případě zpoždění bude zákazník neprodleně informován.

Platby, doklady ke stažení, zboží k odeslání

 1. Zákazník si pro zaplacení eVstupenek, Kulturních zážitků, Hudebních nosičů nebo Reklamních předmětů vybere patřičný způsob platby. Při výběru platby převodem zákazník obdrží emailem „Potvrzení objednávky“ a ve zprávě „Čeká se na přijetí bezhotovostní platby“ bankovní účet, na který zašle platbu za vstupenky nebo vybrané zboží. V případě, že objednávku v určené době nezaplatí, je Zákazníkovi zasláno upozornění. Pokud nebude reagovat ani na toto upozornění, je objednané zboží uvolněno do prodeje.

 2. Pokud si Zákazník vybere zaplacení platební kartou, je přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay nebo do zabezpečené platební brány systému PaySec, prostřednictvím které provede úhradu. Společnost ŠPORCL ARTS neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay nebo PaySec.

 3. Po provedení platby najde registrovaný Zákazník objednávku a doklady ke stažení (Fakturu, eVstupenku) na stránkách v sekci "Historie objednávek", kterou nalezne po přihlášení do účtu kliknutím na "Můj účet".

 4. Pokud má Zákazník účet návštěvníka (bez registrace), může sledovat své objednávky po kliknutí na odkaz „Sledování pro návštěvníky“.

 5. Faktura obsahuje údaje o zakoupených Vstupenkách, Kulturním zážitku, Reklamním předmětu nebo hudebním nosiči a je dokladem o provedení platby. Faktura nenahrazuje Běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

 6. eVstupenka obsahuje QR kód, který lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené eVstupence nebo její kopii přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

 7. Společnost ŠPORCL ARTS neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

 8. Zakoupením běžné vstupenky nebo eVstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v místech určených pro provozování Akce

 9. ŠPORCL ARTS nebo Partner si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.

Reklamační řád při poskytnutí služby

 1. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení eVstupenky nebo Kulturního zážitku jejich správnost a úplnost. U eVstupenek zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet eVstupenek a další parametry. U Kulturního zážitku možnost termínu jeho využití.

 2. Případné reklamace je Zákazník povinen oznámit v místě nákupu ihned, při dodání voucheru na Kulturní zážitek nebo při dodání eVstupenky elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu ŠPORCL ARTS Agency s.r.o., Praha - Holešovice, U smaltovny 1210/2, PSČ 170 00, nebo emailem na office@sporclarts.com případně telefonicky +420 776 312 509. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 3. Vstupenku ani Kulturní zážitek nelze vykoupit zpět ani vyměnit, u Běžné vstupenky nelze vystavit duplikát. ŠPORCL ARTS si vyhrazuje právo na změnu ceny, a to bez udání důvodu. U rezervací a nákupu platí cena platná v momentě úhrady.

 4. Program Akce může být změněn - informace o programu bude uvedena na stránkách ŠPORCL ARTS. Změny programu, termínu a místa konání jsou vyhrazeny.

 5. V případě zrušení Akce oznámí ŠPORCL ARTS do 10 dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání či způsob vracení vstupného. Pokud Zákazník nákupen na portálu www.eshop.sporclarts.com nebo na webových stránkách Partnera poskytl kontaktní údaje (email, telefon) bude neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení platby. Zpětná platba bude provedena stejnou formou úhrady, jaká byla použita, případně v hotovosti v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady a poplatky spojené se způsobem doručení (dobírka, poštovné…) se nevrací! Náhrada jiných nákladů (ubytování, doprava, poštovné…) se neposkytuje.

 6. Nákupem vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

 7. Nákupem Vstupenky a též jejím předložením u vstupu na Akci vyjadřuje její držitel souhlas s pokyny pořadatele Akce.

Odstoupení od smlouvy, vrácení a výměna zboží, a další informace

 1. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení a dodání Reklamního předmětu nebo Hudebního nosiče poštou, nebo jiným vybraným způsobem obsah zásilky.

 2. Případné reklamace je Zákazník povinen oznámit neprodleně po jeho obdržení, buď písemně poštou na adresu ŠPORCL ARTS Agency s.r.o., Praha - Holešovice, U smaltovny 1210/2, PSČ 170 00, nebo emailem na office@sporclarts.com případně telefonicky +420 776 312 509.

 3. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy (nikoli od smlouvy o poskytnutí služby) bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje ve lhůtě odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy.

 4. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy. Společnost ŠPORCL ARTS je oprávněna odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než Zákazník splní svojí povinnost vrátit převzaté Zboží.

 5. Zákazník v oznámení o odstoupení identifikuje kupní smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny.

 6. Zákazník je rovněž povinen vrátit převzaté Zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté Zboží), v původním nepoškozeném obalu. Náklady spojené s vrácením Zboží nese výhradně a v plné výši Zákazník.

 7. V případě, že dojde mezi společností ŠPORCL ARTS a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti ŠPORCL ARTS, jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností ŠPORCL ARTS a Zákazníkem.

 2. Společnost ŠPORCL ARTS si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost společnost ŠPORCL ARTS zveřejní na svých internetových stránkách .

 3. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád nabyly účinnosti dne 10. března 2020.